Opdatering (den 26. september 2019)

Der blev tirsdag den 24. september 2019 afholdt ordinær generalforsamling. 

På generalforsamlingen blev det vedtaget, at der vil blive 4 opkærvninger á 500 kr., i alt 2.000 kr. for hver varmeaftagere. Disse opkrævninger vil være den 01.11.2019, 01.12.2019, 01.01.2020 og 01.02.2020. 

Det blev aftalt, at de som ønsker at betale de i alt 2.000 kr. på en gang, kan få lov til dette. Dem som gerne vil dette, skal kontakte Malene fra Microwa, da det er hende som står for opkrævningerne. I kan ringe på tlf.nr.: 70 26 93 26 på hverdage mellem 9.00 og 15.00, eller sende hende en e-mail på abc@microwa.dk.

Når I retter henvendelse til Malene, bedes i oplyse hvilken adresse det drejer sig om, og meget gerne også oplyse, at det er vedrørende Uggelhuse Langkastrup Kraftvarme. 

 

Nedenfor ses referatet fra generalforsamlingen. 

 

Ordinær generalforsamling i Uggelhuse-Langkastrup kraftvarme A.M.B.A -  24. september 2019

Referent: Tove Jensen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Likvidators beretning angående status på likvidation
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
  4. Budget for det indeværende drifts år fremlægges til godkendelse
  5. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
  6. Valg af revisor
  7. Afstemning om betaling af engangsbeløb
  8. Eventuelt

Antal stemmeberettigede: 87 ud af 130 mulige = 63 %.

Ad 1:

Peter Lembcke blev foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved individuelle breve 6. september 2019.

Ad 2:

Likvidator fremlagde beretning – beretning vedlægges. Advokaten oplyste om 4 retssager samt én fogedsag 25/9.

Jan Gulløv spurgte til advokatens omkostning, om de var indregnet i de 2.000 kr.. Svar: Beløbet dækker worst-case scenario, så JA.

Christian Hansen spurgte til restanterne – om beløbet var indregnet. Det er det.

Ghita spurgte til om vi andre kommer til at betale, hvis restanterne ikke betaler. Ja, var svaret. Ikke rimeligt iflg . Ghita.

Anker Boje spurgte til, om svaret fra retssager kan komme på hjemmesiden.

Britta Fisker spurgte til udfaldet af retssagerne. Hvis sagsøger får ret, har vi andre et problem, da vi har indbetalt. Det vurderes af retten.

Christian Hansen spurgte til et evt. overskud for de 2.000 kr. om de tilbagebetales. Hvis muligt, advokaten arbejder på en løsning.

Ad 3: 

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Peter Seeberg gennemgik tallene. Der var ingen spørgsmål

Regnskabet blev godkendt uden yderligere afstemning.

Ad 4:

Budget blev fremlagt til orientering.

Akkumuleret omkostning til nedlukning tkr. 200, samt indtægt til dækning af samme tkr. 200.

Ad 5:

Der er ingen indkomne forslag

Ad 6:

Valg af revisor

Dansk Revision v/Peter Seeberg blev genvalgt.

Ad 7:

Advokaten lagde op til 4 opkrævninger á kr. 500 startende fra 1. november. I princippet skal det ikke til afstemning, men han foretrak at vi stemte om det. Skriftlig afstemning vedtaget.

Valg af stemmetællere: Peter Seeberg og Jane Boje.

Resultat: 

Antal ja: 75

Antal nej: 6

Antal blank: 4

Ikke afleveret: 2 stk.

Opkrævning vedtaget.

Ad 8:

Spørgsmål til hvem har købt bygningerne og hvad skal de bruges til. Køber er Loui Sørensen, Randers Kontor Centrum. Lokalplan er blandet erhverv/bolig.

Jane Boje kommenterede på de 4 der ikke vil betale. Bad dem kigge sig selv i spejlet og så betale!

 

Dirigent Peter Lembcke

Likvidator David Schouenborg

 

 


 

Opdatering (den 6. september 2019)

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 24. september 2019 i Langkastrup forsamlingshus kl. 18:30

 

Dagsorden er som følgende: 

1. Valg af dirigent

2. Likvidators beretning angående status på likvidation

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse 

4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til godkendelse

5. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

6. Valg af revisor

7. Afstemning om betaling af engangsbeløb 

8. Eventuelt

 

Indkaldelsen bliver fremsendt som brev til alle varmemodtagere. 

Der vil løbende komme oplysninger her på hjemmesiden inden generalforsamlingen, så vi opfordre alle til at holde sig opdateret. 

Dette må meget gerne videreformidles på facebook. 

 


 

Opdatering (den 28. juni 2019)

Den faste ejendom er solgt, dog med nogle forbehold, som skal opfyldes. Det betyder, at vi forventer, at i løbet af august måned at kunne indfri gælden, og anmode Randers Kommune om at indfri forblivelsespligten.
I løbet af august måned 2019 vil der blive afholdt generalforsamling, hvorunder der skal drøftes, om der kan blive behov for opkrævning af en sidste indbetaling fra alle forbrugere. En sådan sidste betaling forventes maksimalt at udgøre 2.000 kr. pr. husstand. Der vil således ikke i perioden fra dags dato og frem til 1. september 2019 blive opkrævet ydelser.

 


Opdatering (den 11. juni 2019)

Den faste ejendom er endnu ikke bortsolgt, eftersom der fortsat forhandles  priser og vilkår for overdragelsen. Det endelige salg forventes ikke desto mindre gennemført i indeværende måned.
 


Opdatering (den 13. maj 2019)

Pr. 1. maj 2019 har alle andelshavere og forbrugere skulle indbetale det sidste afdrag i forhold til den oprindeligt budgetteret betalingsplan.

Bortset fra 6 personer som har valgt at føre retssag mod værket, så har alle betalt hvert sit, dog undtaget nogle enkelte, som afdrager eller i øvrigt ikke har betalt grundet manglende økonomi, men disse forventes at kunne betale over en fremtidig periode.

Værket forventer, at kunne indfri lånene i værket i indeværende måned, og der er samtidig en forhåbning om, at Randers Kommune herefter hurtigt vil ekspedere sletning af den tinglyste forblivelsespligt.

Vi er i gang med at bortsælge selskabets aktiver, og det forventes, at disse vil være afhændet inden udløbet af maj måned.

Der vil, så vidt muligt, blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i værket efter udløbet af maj måned, hvorunder der skal tages stilling til de resterende retssager mod værket, samt betaling af et sidste bidrag til værket, der forventes at blive i størrelsesordenen, ca. kr. 2.500, hvorefter værket endeligt kan indfri alle forpligtelser.

 


UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARMEVÆRK AMBA i likvidation er i færd med nedlukningsprocessen.

Det går fremad med bobehandlingen. Selskabet er igang med at inddrive de forfaldne beløb, som nogle forbrugere ikke har betalt. Der verserer nogle retssager herom for at få inddrevet respektive beløb.

Der er ved at blive set på, hvorledes selskabets ejendom og øvrige aktiver kan afhændes på bedst mulig vis. Det har for interesserede købere været en forudsætning, at der kunne ske ændring af lokalplanen, således at ejendommen kunne anvendes til andre formål end at drive et kraftvarmeværk. Kommunen har imødekommet likvidators anmodning om nærværende ændring, som på nuværende tidspunkt er ved at blive gennemført.

 


UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARMEVÆRK AMBA er hermed taget under likvidation. Beslutningen blev truffet i forbindelse med den afholdte generalforsamling den 17. september 2018.

Referat af mødet kan ses her.

Der er nu lavet en ordning med Microwa abc ApS, således at man kan indbetale alle resterende afdrag på én gang, hvis man vil. Kontakt venligst Microwa abc ApS for nærmere oplysning herom på abc@microwa.dk.

Advokat David Schouenborg er i forbindelse hermed blevet udpeget som likvidator. Al fremtidig henvendelse vedrørende virksomheden bedes derfor rettes til ulk@jslaw.dk eller på tlf. 22 63 81 83.

 


Hermed indkaldes til generalforsamling den 17 september 2018 kl. 19 i Langkastrup forsamlingshus.

Se indkaldelsen her.

Regnskabet kan gennemses på værket mandag D 10/9 mellem 20-20.30

 

 


Bestyrelsen har modtaget følgende mail, angående betaling af de 10 rater for dette regnskabsår.

Vi henviser til svaret fra forvaltningen for Miljø og teknik ved Randers kommune.

Skulle der mod forventning alligevel være nogen som mener de ikke vil betale, kan jeg oplyse at efter afsendt rykker om betaling, sendes kravet videre til inkasso, og de omkostninger ved dette pålægges udelukkende restanten.

 

Randers Kommune har modtaget dine mails af 31. juli og 4. august 2018 til formanden for Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a., hvor du har sat kommunen cc.

Vi forstår, at du i mailen af 31. juli 2018 undrer dig over, at andelshaverne ikke er løst fra deres forblivelsespligt, selvom værket har lukket for varmeforsyningen og efter din opfattelse derfor ikke opfylder sin lovbestemte forsyningspligt.

Da retsvirkningerne af forblivelsespligten også er et spørgsmål, der sorterer under kommunen som varmeplanmyndighed, skal vi hermed knytte nogle kommentarer hertil.

Forblivelsespligten indebærer ikke nogen aftagepligt, men har den retsvirkning, at forsyningsselskabet kan pålægge ejendommens ejer at betale de afgifter, som ifølge selskabets anmeldelse til Energitilsynet er gældende for ejendomme, som er tilsluttet anlægget. Det følger af § 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 904 af 24. juni 2016 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (tilslutningsbekendtgørelsen).

Som det fremgår af kommunens projektgodkendelse af 16. januar 2018, ophører forblivelsespligten til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. først, når varmeforsyningen i overensstemmelse med afgørelsens vilkår er lukket, og værkets produktionsanlæg er nedlagt.

Det følger endvidere af afgørelsens vilkår, at værket tidligst må lukke for varmeforsyningen per 31. maj 2019, med mindre alle forbrugere er frakoblet værket inden, og under alle omstændigheder ikke før værkets lån hos Kommunekredit er indfriet.

Indtil værket lukkes i overensstemmelse med disse vilkår, har værket en forsyningspligt, som betyder, at de forbrugere, der ønsker det, har krav på at få leveret varme til de priser, der fremgår af værkets til enhver tid gældende tarifblad.

Det følger også af tilslutningsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, hvorefter kommunalbestyrelsen kun kan pålægge en ejendom tilslutnings- eller forblivelsespligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, såfremt forsyningsselskabet har forpligtet sig til at sikre ejendommen forsyningsmulighed fra anlægget.

Energitilsynet har i praksis accepteret, at forsyningspligten i forbindelse med et varmeværks lukning, der indebar at forbrugerne (i en periode) ikke kunne opnå varmeleverancer fra et kollektivt system, opfyldes ved etablering af midlertidig varmeforsyning, jf. tilsynets notat af 23. februar 2004 (j.nr. 3/1307-0300-0071).

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. har efter det oplyste nu indstillet varmeproduktionen på selve kraftvarmeanlægget med tilhørende kedler og valgt at opfylde sin forsyningspligt ved at tilbyde de forbrugere, som fortsat ønsker at aftage varme frem til værkets lukning, en midlertidig varmeinstallation i stedet.

Kommunen har over for værket ikke haft nogen bemærkninger til, at varmeproduktionen på selve anlægget indstilles, forudsat at de pågældende forbrugere ikke påføres nogen merudgifter i forbindelse med den midlertidige varmeinstallation, udover hvad de er forpligtet til at betale for levering af samme varmemængde i henhold til tarifbladet.

Det er på det foreliggende grundlag således kommunens opfattelse, at værket herved fortsat opfylder sin forsyningspligt, uanset hvilken betydning det i øvrigt måtte have i forhold til forblivelsespligten.

Forblivelsespligten vil som udgangspunkt herefter fortsat være gældende, indtil værket lukkes i overensstemmelse med projektgodkendelsen, og forsyningspligten ophører.

Det følger herefter af tilslutningsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, at I fortsat skal betale de faste afgifter til værket, herunder abonnementsbidraget, når værket pålægger jer det.

Forblivelsespligten betyder også, at I ikke kan opsige leveringsforholdet, uanset hvad værkets vedtægter og leveringsbestemmelser i øvrigt måtte fastsætte herom. Det følger af praksis hos Ankenævnet på Energiområdet, jf. ankenævnets afgørelse af 21. september 2011 (j.nr. 4/1920-0301‐0232).

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. modtager kopi af dette brev.

Venlig hilsen

Majken Hentze
ingeniør | planlægger

Randers Kommune
Plan og Byg
89151839 - 51562839

 

 

 

 

Kære Jane.

Vi meddeler hermed bestyrelsen for Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk AMBA at vi ikke har til hensigt at betale det varslet abonnementsbidrag for varmåret 2018/2019.Vi har dog d.d. indbetalt vores mellemværende for varmeåret 2017/2018, 98,04 kr, via giroindbetalingskort.

Vores begrundelsen for at ikke betale abonnementsbidraget er:

1. Værket har lukket for varmeforsyningen inden alle har nået at afkoble, og med meget kort varsel og i strid med kommunens betingelser for lukning af ULK.

2. Værket opfylder ikke den leveringspligt, som det er ved lov pålagt, og samtidig er anpartshaverne ikke løst fra deres forblivelsespligt. Det er efter hvad vi er oplyst, normal kutyme, at et selskab skal fungere indtil det lukkes eller opløses. Vi stiller spørgsmålet om dette fremgangs måde er lovligt i henhold til bestemmelser omkring Amba´er, at et varmeværk må stå hen uden produktion i længere tid og stadig opkræve betaling fra varmeforbrugere.

3. Værket er et Amba hvorfor andelshaverne har begrænset ansvar. Dette fremgår af værkets vedtægter, og den enkelte anpartshaver hæfter kun for sit indskud (100kr). Derfor hæfter andelshaver ikke for gælden i værket.

4. Værket er, og dette fremgår af værkets Alm. betingelser for varmelevering §3.6, underlagt købeloven. Dvs kan virksomheden ikke levere den aftalt leverance, er forbrugeren ikke forpligtet til at betale.

5. Værkets advokat skriver i et brev til forbrugerne, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal stemmes om værket (selskabet) skal likvideres. Jf ULKs vedtægter §10.2 skal der udpeges en likvidator til at forestå opløsning af selskabet. Da der er ikke er taget endelig beslutning om opløsning af selskabet og der er ikke udpeget en likvidator mener vi at det er i strid med selskabsloven om opløsning af Amba`er at bestyrelsen opkræver midler via abonnementsbidrag som forberedelse til opløsning af selskabet. Det endelige regnskab kan først gøres op når det afsluttenderegnskab foreligger og dette er godkendt af generalforsamlingen.

Vi mener bestyrelsens fremgangsmåde er i strid med selskabslovens § 217-224 der omhandler likvidation af AMBAer.

Vores konklusion er at vi er ikke forpligtet til at betale det adviseret abonnementsbidrag, da vi mener at selve grundlaget og i særdeleshed argumenterne for at betale det er forkert. Vi er dog indforstået med, at vi betaler restbeløbet for varmeåret 2017-18, 98,04 kr.

Hvis, mod vores forventning, ULK opretholder betalingskravet mod os på 22.841,90 kr. for varmeåret 2018/2019 forbeholder vi os retten til at udtræde af værket jf betingelserne og vilkår §3.12 i ULKs Alm. Bestemmelser for Fjernvarmelevering.

Venlig Hilsen

Anonym Afsender

 


15-07-2018
En lille opdatering fra værket:
Værket har modtaget en klage vedr. priserne 2018/2019.
Klagen, samt svar fra forsyningstilsynet kan læses her.

 


Vi gør opmærksom på, at værket fra søndag d 15 juli 2018 ikke længere vil levere varme og varmt brugsvand i ledningsnettet.

Den udmeldte MWH pris har kun været så lav, idet vi "kun " skulle beregne en pris på ca 14 dages levering.

Havde værket skullet fortsætte varmelevering ville prisen vi kunne tilbyde være 22.500 kroner plus moms for 1 MWH.

 


Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme AMBA
Kastrupvej 41a
8960 Randers sø
86496888
formand.ulk@gmail.com

 

Kære alle andelshavere og varmeaftagere tilknyttet Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk.

 

Status er nu den, at der alene resterer nogle ganske få husstande, der fortsat er koblet på varmeværket.

Oprindeligt var der fastsat en frist til den 1/7 2018 for afkobling, men nogle hustande er uforskyldt blevet forsinket, så de ikke har kunnet nå, at koble fra til den dato.

 

Datoen for at værket lukker definitivt for varmen er derfor flyttet til 15/7 2018.

 

Fra den dato leveres der således ikke længere varmt vand fra værket!

 

Såfremt der måtte være husstande, der har behov for økonomisk bistand i forbindelse med afkobling, er det besluttet, at ULK tilbyder at installere en el varmtvandsbeholder på adressen. Hele udgiften hertil, vil så blive opkrævet i rater efterfølgende, oveni pågældende normale rater til værket. Er der behov for el-varmeblæsere tilbydes dette ligeledes på samme vilkår.

Vi gør opmærksom på at der ikke er tale om varmepumper, men 1:1 elopvarmning for kundens egen regning.

 

Hvis en husstand ønsker denne hjælp, så skal de kontakte undertegnede senest 6/7 2018 for at træffe aftale om installation af varmtvandsbeholder.

 

Når værket har lukket for varmetilførslen, vil værket snarest muligt herefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvorefter likvidation af værket kan påbegyndes.

 

Vi håber på, at værket kan være definitivt lukket og afviklet medio 2019.

Vi går således ind i varmeværkets sidste regnskabsår, der resterer derfor blot 10 rater tilbage førend værket lukker ned. Takstbladet ser således ud.

 

Takstblad 2018/2019
Priser (DKK) incl. moms excl. moms
     
Pris pr. MWh:

1.010,12

808,10
M2 Afgift pr. År: 0,00 0,00
Fast Afgift pr. År: 0,00 0,00
Afgift til staten pr. År: 0,00 0,00

Abonnementsbidrag pr. År:

22.841,92 18.273,54

 

 

På vegne af bestyrelsen i ULK

 

David Schouenborg

Advokat

E-mail: ds@jslaw.dk

Tlf 30297333.