Opdatering den 26. september 2019

26. september 2019

Opdatering den 26. september 2019

Der blev tirsdag den 24. september 2019 afholdt ordinær generalforsamling. 

På generalforsamlingen blev det vedtaget, at der vil blive 4 opkærvninger á 500 kr., i alt 2.000 kr. for hver varmeaftagere. Disse opkrævninger vil være den 01.11.2019, 01.12.2019, 01.01.2020 og 01.02.2020. 

Det blev aftalt, at de som ønsker at betale de i alt 2.000 kr. på en gang, kan få lov til dette. Dem som gerne vil dette, skal kontakte Malene fra Microwa, da det er hende som står for opkrævningerne. I kan ringe på tlf.nr.: 70 26 93 26 på hverdage mellem 9.00 og 15.00, eller sende hende en e-mail på abc@microwa.dk.

Når I retter henvendelse til Malene, bedes i oplyse hvilken adresse det drejer sig om, og meget gerne også oplyse, at det er vedrørende Uggelhuse Langkastrup Kraftvarme. 

 

Nedenfor ses referatet fra generalforsamlingen. 

 

Ordinær generalforsamling i Uggelhuse-Langkastrup kraftvarme A.M.B.A -  24. september 2019

Referent: Tove Jensen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Likvidators beretning angående status på likvidation
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
  4. Budget for det indeværende drifts år fremlægges til godkendelse
  5. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
  6. Valg af revisor
  7. Afstemning om betaling af engangsbeløb
  8. Eventuelt

Antal stemmeberettigede: 87 ud af 130 mulige = 63 %.

Ad 1:

Peter Lembcke blev foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved individuelle breve 6. september 2019.

Ad 2:

Likvidator fremlagde beretning – beretning vedlægges. Advokaten oplyste om 4 retssager samt én fogedsag 25/9.

Jan Gulløv spurgte til advokatens omkostning, om de var indregnet i de 2.000 kr.. Svar: Beløbet dækker worst-case scenario, så JA.

Christian Hansen spurgte til restanterne – om beløbet var indregnet. Det er det.

Ghita spurgte til om vi andre kommer til at betale, hvis restanterne ikke betaler. Ja, var svaret. Ikke rimeligt iflg . Ghita.

Anker Boje spurgte til, om svaret fra retssager kan komme på hjemmesiden.

Britta Fisker spurgte til udfaldet af retssagerne. Hvis sagsøger får ret, har vi andre et problem, da vi har indbetalt. Det vurderes af retten.

Christian Hansen spurgte til et evt. overskud for de 2.000 kr. om de tilbagebetales. Hvis muligt, advokaten arbejder på en løsning.

Ad 3: 

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Peter Seeberg gennemgik tallene. Der var ingen spørgsmål

Regnskabet blev godkendt uden yderligere afstemning.

Ad 4:

Budget blev fremlagt til orientering.

Akkumuleret omkostning til nedlukning tkr. 200, samt indtægt til dækning af samme tkr. 200.

Ad 5:

Der er ingen indkomne forslag

Ad 6:

Valg af revisor

Dansk Revision v/Peter Seeberg blev genvalgt.

Ad 7:

Advokaten lagde op til 4 opkrævninger á kr. 500 startende fra 1. november. I princippet skal det ikke til afstemning, men han foretrak at vi stemte om det. Skriftlig afstemning vedtaget.

Valg af stemmetællere: Peter Seeberg og Jane Boje.

Resultat: 

Antal ja: 75

Antal nej: 6

Antal blank: 4

Ikke afleveret: 2 stk.

Opkrævning vedtaget.

Ad 8:

Spørgsmål til hvem har købt bygningerne og hvad skal de bruges til. Køber er Loui Sørensen, Randers Kontor Centrum. Lokalplan er blandet erhverv/bolig.

Jane Boje kommenterede på de 4 der ikke vil betale. Bad dem kigge sig selv i spejlet og så betale!

 

Dirigent Peter Lembcke

Likvidator David Schouenborg